68. Ոաանողը հեոացվում է մասնաճյուղից

1) ակադեմիական անբավարար առաջադիմություն ցուցաբերելու պատճառով՝ կիսամյակի արդյունքներով անհրաժեշտ գումարային կրեդիտներ չհավաքելու դեպքում,
2) բուհի կանոնադրությամբ և ներքին կարգապահական կանոններով նախատեսնված պարտականությունների խախտման դեպքերում,
3) բուհի կողմից սահմանված ժամկետում ուսման վարձը չվճարելու դեպքում՝ առկա, հեռակա և մագիստրոսի կրթական ծրագրով վճարովի համակարգում սովորող ուսանողը պարտավոր Է կիսամյակի ուսման վարձը վճարել տվյալ կիսամյակում պարապմունքների փաստացի սկզբից ոչ ուշ, քան 45 /հեռակա ուսուցման կրթական ծրագրով՝ 25/ օրացույցային օրվա ընթացքում, բացառությամբ առաջին կուրսի վճարովի համակարգում ընդունված ուսանողների, ովքեր պարտավոր են առաջին կիսամյակի ուսման վարձը վճարել մինչև սեպտեմբերի 1-ր /հեռակա ուսուցման կրթական ծրագրով մինչև նոյեմբերի 1-ը, իսկ ուսումնառության վերջին կիսամյակում պարապմունքերի փաստացի սկգբից ոչ ուշ, քան 30 ՛հեռակա ուսուցման կրթական ծրագրով՝ 10/ օրացույցային օրվա ընթացքում:
Վերը նշված ժամանակահատվածներում ուսման վարձը ժամանակին չվճարելու դեպքում ուսանողը կարող Է հեռացվել ԵՊՀ Իջևանի մասանճյուղից:

69. Պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետման իրավունքով ընդունված,սակայն բուհից հեռացված ուսանողները զրկվում են տարկետման իրավունքից:

70. Ուսանողը ազատվում Է ԲՈԻՀ-ից

1) Իր դիմումի համաձայն,
2) այլ բուհ տեղափոխվելու դեպքում:

71. ԲՈՒՀ-ից ուսանողի ազատման հրաման իր դիմումի համաձայն չի կարող տրվել, եթե նա ենթակա է հեռացման սույն կանոնակարգի 68-րդ կետով նախատեսված դեպքերի

72. Ուսանողի ուսումնառությունը ընղեատվամ է.

1) ժամկետային զինծառայության զորակոչվելու դեպքում
2) առողջական վիճակի պատճառոկ ակադեմիական արձակուրդում գտնվելու դեպքում
3) հղիության և ծննդաբերության, ինչպես նաև մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի դեպքերում

 

73. Քննաշրջանի ընթացքում քննություններին չներկայացած ուսանողներին թույլատրվում է մինչև տվյալ կիսամյակի երրորդ շաբաթվա ավարտը անհատական ժամանակացույցով հանձնել ակադեմիական պարտքերը:

74. Ակադեմիական պարտքերի անվճար հիմունքներով մարումն իրականացվում է տնօրենի հրամանով ձևավորված քննական հանձնաժողովներում: Ակադեմիական պարտքերի մարման վերջնաժամկետ է սահմանվում ընթացիկ կիսամյակի երրորդ շաբաթվա վերջը:

75. Սույն կանոնակարգի 68-րդ կետի առաջին ենթակետով նախատեսված դեպքում, բուհից հեռացման հրամանները տրվում են քննաշրջանի ակադեմիական պարտքերի մարման արդյունքների ամփոփումից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, որի մասին ուսանողը նախապես տեղեկացվում է:

76. Բուհից հեռացված /ազատված/ արական սեռի ուսանողների վերաբերյալ հրամանները երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացվում են համապատասխան զինկոմիսարիատներ:

77. Բուհից հեռացման /ազատման/ դեպքում ուսանողի դիմումի համաձայն 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում նրան տրվում է հեռացման /ազատման/ հրամանի պատճենր, ակադեմիական տեղեկանքը և միջնակարգ կրթության կամ միջին մասնագիտական կրթության ավարտական վկայականը: Բուհի կողմից հաստատված ավարտական վկայականի պատճենը պահվում է ուսանողի գործում:

78. Ընթացիկ անբավարար առաջադիմություն ցուցաբերած ուսանողներին, բացառությամբ պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքով ընդունված ուսանողների, իրավունք է վերապահվում մինչև ավարտական ուսումնական տարվա սկիզբը լրացնելու առավելագույնը 12 կրեդիտ կազմող ակադեմիական պարտքերը, վերահանձնելով առարկաները ևս 2 անգամ կամ կրկնելով դրանք:

79. Սույն կանոնակարգի 72-րդ կետի համաձայն ուսումնառությունն ընդհատած ուսանողներ շարունակում են ուսանողական իրավունքները մինչև ուսումնառության ընդհատումն ունեցած կարգավիճակի պահպանմամբ:

ԵրկԵրqՉորՀնգՈւրՇաբԿիր
2017թ. նոյեմբերի 30-ին ԵՊՀ ԻՄ Հեռակա ուսուցման բաժնի նախաձեռնությամբ ճանաչողական այց կատարեցին ՀՀ Կենտրոնական բանկի Դիլիջան ուսումնահետազոտական կենտրոն:
Կարդալ ավելին>
2017թ. նոյեմբերի 24-ին մասնաճյուղում կայացավ գրական-երաժշտական ցերեկույթ...
Կարդալ ավելին->
Տեղի ունեցավ հեռակա ուսուցման բաժնի <<Պատմություն>> և <<Սերվիս>> մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը և ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը։
Կարդալ ավելին>
Ս.թ. հունիսի 8-ին և 9-ին տեղի ունեցավ հեռակա ուսուցման բաժնի «Բնապահպանություն և բնօգտագործում» մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը և ավարտական աշխատանքների պաշտպանությանը:
Կարդալ ավելին>
2017թ. մարտի 7-ին հեռակա ուսուցման բաժնի << Անգլերեն լեզու և գրականություն>> մասնագիտության IV կուրսի ուսոնողուհի՝ Նարա Վարուժանի Առուշանյանը հաջողությամբ մասնակցել է <> ծրագրի հանրային փուլին և գրավել առաջին տեղը:Ուսանողուհին իր շարադրության մեջ անդրադարձել է մարդկության համակեցության խնդիրներին: Ուրախությամբ պետք է փաստել, որ Առուշանյանն անցել է հաջորդ՝ միջազգային փուլ:
Այսօր՝ փետրվարի 14-ին, Բնական գիտությունների ֆակուլտետում տեղի ունեցավ հեռակա ուսուցման բաժնի ԿՄՖ 5-րդ կուսի ուսանողների կուրսային աշխատանքների պաշտպանությունը:
Կարդալ ավելին->
Ս/թ նոյեմբերի 16-ին Գոշավանքում տեղի ունեցավ Իջևանի մասնաճյուղի «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա» մասնագիտության առաջին կուրսեցիների երդման հանդիսավոր արարողությունը:
Կարդալ ավելին->
Ս. թ. հունիսի 21-ին և 22-ին տեղի ունեցան հեռակա ուսուցման բաժնի <<Հայոց լեզու և գրականություն>> մասնագիտության ամփոփիչ քննությունները և ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը: Շրջանավարտների պատասխանները ընդհանուր առմամբ բավարարում էին մասնագիտությանն առաջադրվող պահանջները:
Կարդալ ավելին->
Ս. թ. հունիսի 15-ին և 16-ին տեղի ունեցավ հեռակա ուսուցման բաժնի <<Պատմություն>> մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը և ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:
Կարդալ ավելին->
Ս. թ. հունիսի 10-ին և 11-ին տեղի ունեցավ հեռակա ուսուցման բաժնի <<Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա>> մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը և ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:
Կարդալ ավելին->
2015թ. նոյեմբերի 18-ին ԵՊՀ ԻՄ հեռակա ուսուցման բաժնի <<Սերվիս>> մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողները դասախոս` Լևոն Լաչիկյանի ուղեկցությամբ ճանաչողական պրակտիկայի շրջանակներում եղան <> հյուրանոցային ռեստորանային համալիրում:
Կարդալ ավելին->
Ս.թ. նոյեմբերի 3-ին տեղի ունեցավ ԵՊՀ-ի Իջևանի մասնաճյուղի տնօրեն` Ս.Առաքելյանի հանդիպումը հեռակա ուսուցման առաջին կուրսեցիների հետ:
Կարդալ ավելին->
2015թ. հեռակա ընդունելությամբ նոր փուլ նշանավորվեց ԵՊՀ-ի Իջևանի մասնաճյուղի տարեգրության մեջ:
Կարդալ ավելին->
2015թ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ բակալավրիատի (հեռակա ուսուցման 188) և մագիստրատուրայի (առկա ուսուցման` Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի 4) շրջանավարտների դիպլոմների հանձնման արարողությունը:
Կարդալ ավելին->
Ս.թ. հունիսի 13-ին և 14-ին տեղի ունեցավ <Մանկավարժություն և հոգեբանություն> մասնագիտության շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորումը:

Կարդալ ավելին->
Տավուշ աշխարհի չքնաղ բնաշխարհը ներշնչանքի հզոր աղբյուր է շատերի համար. .....
Կարդալ ավելին->
ԵՊՀ-ի Իջևանի մասնաճյուղի <<Մանկավարժության և հոգեբանության>> ամբիոնի նախաձեռնությամբ հոգեբանի օրվա առիթով ս.թ. նոյեմբերի 23-ին մասնաճյուղում տեղի ունեցավ գիտական կոնֆերանս:
Կարդալ ավելին->
Հոկտեմբերի 31-ին Իջևանի մշակույթի տանը տեղի ունեցավ ԵՊՀ-ի Իջևանի մասնաճյուղի հեռակա ուսուցման բաժնի 1-ին կուրսեցիների ստուգման գրքույկների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը:
Կարդալ ավելին->
Երևանի պետական համալսարանը ս.թ. հոկտեմբերի 29-ին (Առնո Բաբաջանյանի անվան հայֆիլհարմոնիայի համերգային փոքր դահլիճ), 30-ին (ԵՊՀ մեծ դահլիճ) և 31-ին (գործակցությամբ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի՝ Իջևանի մշակույթի տուն) համագործակցաբար Դոնի Ռոստովի Մյասնիկյանի շրջանի վարչակազմի և Դոնի Ռոստովի Նոր Նախիջևան հայկական համայնքի հետ կազմակերպում է համառուսաստանյան և միջազգային մրցույթների դափնեկիր Դոնի հայերի <<ԱՆԻ>> համույթի համերգային ծրագիրը:
Կարդալ ավելին->