80. Ուսանողական իրավունքների վերականգնումր թույլատրվում է սկսած առաջին կուրսի երկրորդ կիսամյակից:

81. Ուսանողական իրավունքների վերականգնման դիմումները ներկայացվում են կիսամյակների ուսումնական պարապմունքներին նախորդող և հաջորդող երկու շաբաթների ընթացքում, իսկ հեռակա համակարգում՝ կիսամյակների ուսումնական պարապմունքներին նախորդող երեք շաբաթների ընթացքում: Վերականգնման դիմումին կցվում է ակադեմիական տեղեկանքը կամ ստուգման գրքույկի պատճենը:

82. Բուհից հեռացված /ազատված/ ուսանողները վերականգնվում են մասնաճյուղի տնօրենի հրամանով՝ ուսուցման բոլոր ձևերում:

83. Մասնաճյուղում քննարկվում է ուսանողի վերականգնման դիմումը և որոշում նրա ուսումնառության շարունակման կուրսը և մյուս պայմանները, կամ հիմնավորում է մերժելու մասին իր որոշումը:

84. Առաջացած առարկայական տարբերությունների և ակադեմիական պարտքերի մարման համար տնօրենի կողմից սահմանվում է ժամկետ, սակայն ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ կիսամյակի քննաշրջանի սկիզբը:

85. Առարկայական տարբերությունների և ակադեմիական պարտքերի հանձնումից հետո կցագրման հրամանը փոխարինվում է ուսանողի հրամանագրումով:

86. Զորակոչվելու կապակցությամբ և առողջական վիճակի պատճառով ակադեմիական արձակուրդի ձեակերպմամբ ուսումնառությունն ընդհատած ուսանողները այն շարունակում են այն պահից, որից ընդհատելեն՝ անկախ առաջացած ծրագրային տարբերություններից:

87. Վճարովի ուսուցման համակարգում ուսանողների հրամանգրումը կատարվում է ուսման վարձը վճարելուց հետո:

88. Բուհից հեռացված /ազատված/ ուսանողները վերականգնվում են այն կիսամյակում, որից նրանք հեռացվել /ազատվել/ են, եթե վերականգնման պահին առարկայական անհամապատասխանություններով պայմանավորված կրեդիտների գումարային քանակը չի գերազանցում 20 կրեդիտը: 20 կրեդիտը գերազանցելու դեպքում ուսանողին առաջարկվում է վերականգնվել ավելի ցածր կիսամյակում, որի համար առարկայական անհամապատաս-խանությունների սույն կետում նշված պահանջը բավարարվում է, բացառությամբ առաջին կուրսի առաջին կիսամյակի:

89. Բուհից հեռացված /ազատված/ ուսանողները վերականգնվում են տվյալ մասանգիտության համար լիազոր մարմնի կողմից լիցենզիայով սահմանված տեղերի սահմաններում:

90. Սույն կանոնակարգի 72-րդ կետով ուսումնառությունը ընդհատած ուսանողները վերականգնում են իրեց իրավունքներն այն պահից, երբ ընդհատել են այն, անկախ լիազոր մարմնի կողմից սահմանված տեղերի քանակից ե առաջացած ծրագրային տարբերութ¬յուններից:

91. Բուհից հեռացված /ազատված/ ուսանողները վերականգնում են իրենց ուսանողական իրավունքներն առնվազն մեկ կիսամյակ հետո:

92. Մասնաճյուղից հեռացված /ազատված/ ուսանողները վերականգնվում են վճարովի սկցբունքով, որոնք կարող են ՀՀ կառավարության 2006թ. հուլիսի 27-ի թիվ 1183-Ն որոշմամբ

ԵրկԵրqՉորՀնգՈւրՇաբԿիր
2017թ. նոյեմբերի 30-ին ԵՊՀ ԻՄ Հեռակա ուսուցման բաժնի նախաձեռնությամբ ճանաչողական այց կատարեցին ՀՀ Կենտրոնական բանկի Դիլիջան ուսումնահետազոտական կենտրոն:
Կարդալ ավելին>
2017թ. նոյեմբերի 24-ին մասնաճյուղում կայացավ գրական-երաժշտական ցերեկույթ...
Կարդալ ավելին->
Տեղի ունեցավ հեռակա ուսուցման բաժնի <<Պատմություն>> և <<Սերվիս>> մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը և ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը։
Կարդալ ավելին>
Ս.թ. հունիսի 8-ին և 9-ին տեղի ունեցավ հեռակա ուսուցման բաժնի «Բնապահպանություն և բնօգտագործում» մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը և ավարտական աշխատանքների պաշտպանությանը:
Կարդալ ավելին>
2017թ. մարտի 7-ին հեռակա ուսուցման բաժնի << Անգլերեն լեզու և գրականություն>> մասնագիտության IV կուրսի ուսոնողուհի՝ Նարա Վարուժանի Առուշանյանը հաջողությամբ մասնակցել է <> ծրագրի հանրային փուլին և գրավել առաջին տեղը:Ուսանողուհին իր շարադրության մեջ անդրադարձել է մարդկության համակեցության խնդիրներին: Ուրախությամբ պետք է փաստել, որ Առուշանյանն անցել է հաջորդ՝ միջազգային փուլ:
Այսօր՝ փետրվարի 14-ին, Բնական գիտությունների ֆակուլտետում տեղի ունեցավ հեռակա ուսուցման բաժնի ԿՄՖ 5-րդ կուսի ուսանողների կուրսային աշխատանքների պաշտպանությունը:
Կարդալ ավելին->
Ս/թ նոյեմբերի 16-ին Գոշավանքում տեղի ունեցավ Իջևանի մասնաճյուղի «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա» մասնագիտության առաջին կուրսեցիների երդման հանդիսավոր արարողությունը:
Կարդալ ավելին->
Ս. թ. հունիսի 21-ին և 22-ին տեղի ունեցան հեռակա ուսուցման բաժնի <<Հայոց լեզու և գրականություն>> մասնագիտության ամփոփիչ քննությունները և ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը: Շրջանավարտների պատասխանները ընդհանուր առմամբ բավարարում էին մասնագիտությանն առաջադրվող պահանջները:
Կարդալ ավելին->
Ս. թ. հունիսի 15-ին և 16-ին տեղի ունեցավ հեռակա ուսուցման բաժնի <<Պատմություն>> մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը և ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:
Կարդալ ավելին->
Ս. թ. հունիսի 10-ին և 11-ին տեղի ունեցավ հեռակա ուսուցման բաժնի <<Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա>> մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը և ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:
Կարդալ ավելին->
2015թ. նոյեմբերի 18-ին ԵՊՀ ԻՄ հեռակա ուսուցման բաժնի <<Սերվիս>> մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողները դասախոս` Լևոն Լաչիկյանի ուղեկցությամբ ճանաչողական պրակտիկայի շրջանակներում եղան <> հյուրանոցային ռեստորանային համալիրում:
Կարդալ ավելին->
Ս.թ. նոյեմբերի 3-ին տեղի ունեցավ ԵՊՀ-ի Իջևանի մասնաճյուղի տնօրեն` Ս.Առաքելյանի հանդիպումը հեռակա ուսուցման առաջին կուրսեցիների հետ:
Կարդալ ավելին->
2015թ. հեռակա ընդունելությամբ նոր փուլ նշանավորվեց ԵՊՀ-ի Իջևանի մասնաճյուղի տարեգրության մեջ:
Կարդալ ավելին->
2015թ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ բակալավրիատի (հեռակա ուսուցման 188) և մագիստրատուրայի (առկա ուսուցման` Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի 4) շրջանավարտների դիպլոմների հանձնման արարողությունը:
Կարդալ ավելին->
Ս.թ. հունիսի 13-ին և 14-ին տեղի ունեցավ <Մանկավարժություն և հոգեբանություն> մասնագիտության շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորումը:

Կարդալ ավելին->
Տավուշ աշխարհի չքնաղ բնաշխարհը ներշնչանքի հզոր աղբյուր է շատերի համար. .....
Կարդալ ավելին->
ԵՊՀ-ի Իջևանի մասնաճյուղի <<Մանկավարժության և հոգեբանության>> ամբիոնի նախաձեռնությամբ հոգեբանի օրվա առիթով ս.թ. նոյեմբերի 23-ին մասնաճյուղում տեղի ունեցավ գիտական կոնֆերանս:
Կարդալ ավելին->
Հոկտեմբերի 31-ին Իջևանի մշակույթի տանը տեղի ունեցավ ԵՊՀ-ի Իջևանի մասնաճյուղի հեռակա ուսուցման բաժնի 1-ին կուրսեցիների ստուգման գրքույկների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը:
Կարդալ ավելին->
Երևանի պետական համալսարանը ս.թ. հոկտեմբերի 29-ին (Առնո Բաբաջանյանի անվան հայֆիլհարմոնիայի համերգային փոքր դահլիճ), 30-ին (ԵՊՀ մեծ դահլիճ) և 31-ին (գործակցությամբ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի՝ Իջևանի մշակույթի տուն) համագործակցաբար Դոնի Ռոստովի Մյասնիկյանի շրջանի վարչակազմի և Դոնի Ռոստովի Նոր Նախիջևան հայկական համայնքի հետ կազմակերպում է համառուսաստանյան և միջազգային մրցույթների դափնեկիր Դոնի հայերի <<ԱՆԻ>> համույթի համերգային ծրագիրը:
Կարդալ ավելին->